Apostolic Vicariate

of Taytay, Northern Palawan

LINGGO, PEBRERO 25, 2024

Ikalawang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda Para sa Pasko ng Pagkabuhay (B)

Genesis 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
Salmo 115, 10 at 15. 16-17. 18-19

Sa piling ng Poong mahal
ako’y laging namumuhay.

Roma 8, 31b-34
Marcos 9, 2-10

Second Sunday of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Genesis 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya.

Sinabi sa kanya, “Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo, at ihandog mo siya sa akin.”

Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi: “Abraham! Abraham! Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan! Naipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak.”

Paglingon niya’y may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak.

Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, “Akong Panginoon ang nangangako sa iyo: yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo’y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin ng dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 10 at 15. 16-17. 18-19

Sa piling ng Poong mahal
ako’y laging namumuhay.

Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig.
bagamat ang aking sabi’y “Ako’y ganap nang nalupig.”
Masakit sa kalooban ng Poon kung may papanaw,
kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam.

Sa piling ng Poong mahal
ako’y laging namumuhay.

Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod,
katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos;
yamang ako’y iniligtas, kinalinga at tinubos.
Ako ngayo’y maghahandog ng haing pasasalamat,
ang handog kong panalangi’y sa iyo ko ilalagak.

Sa piling ng Poong mahal
ako’y laging namumuhay.

Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang,
sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay
ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan.

Sa piling ng Poong mahal
ako’y laging namumuhay.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 31b-34

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:
Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang Anak kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang Anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ng kanyang Anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos, gayung ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila? Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Hesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayo’y namamagitan para sa atin.

Ang Salita ng Diyos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA

Sa ulap na maliwanag
ito ang siyang pahayag
ang D’yos Ama na nangusap:
“Ito ang mahal kong Anak
lugod kong dinggin ng lahat.”

MABUTING BALITA
Marcos 9, 2-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon: Umakyat si Hesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila’y naroon, nakita nilang nagbagong-anyo si Hesus, nagningning ang kanyang kasuutan na naging puting-puti, anupa’t walang sinumang makapagpapaputi nang gayun. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Hesus. Sinabi ni Pedro kay Hesus, “Guro, mabuti pa’y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol: isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias.” Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito’y may tinig na nagsabi, “Ito ang minamahal kong Anak. Pakinggan ninyo siya!” Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Hesus.

Habang bumababa sila sa bundok ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Hesus: “Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang inyong nakita hangga’t hindi muling nabubuhay ang Anak ng Tao.” Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila-sila’y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-2 Linggo ng Kuwaresma

Ang kaningningan ng Pagbabagong-anyo ay nakatutulong sa atin para tanggapin ang malungkot na katunayan ng krus sa buhay ni Kristo, at sa buhay rin natin. Tigib ng pananalig sa maaasahang pagmamahal ng Ama, manalangin tayo:

Panginoon, nananalig kami sa Iyo!

Para sa Simbahan: Nawa’y tapat niyang magampanan ang kanyang misyong magpahayag sa lahat ng bansa na si Hesus ang tanging Tagapagligtas. Manalangin tayo!

Para sa Santo Papa, ating Obispo, at lahat ng iba pang pinunong espirituwal: Nawa’y tuwina silang manalig sa pagmamahal ng Diyos maging sa gitna ng pagdurusa at pakikibaka. Manalangin tayo!

Para sa lahat ng dumaraan sa mga mahigpit na pagsubok: Nawa’y matagpuan nila sa Panginoon ang bukal ng kanilang kasiyahan at lakas. Manalangin tayo!

Para sa mga nalilito’t nababalisa: Nawa’y makatagpo sila ng kahulugan sa kanilang buhay sa buhay at mga turo ni Hesus. Manalangin tayo!

Para sa ating lahat: Nawa tayo’y maging ganap na bukas at handang sumunod sa nais ng Diyos, tulad nina Abraham at Hesukristo. Manalangin tayo!

O Diyos Ama namin, Bukal ng lahat ng lakas at kasiyahan, gawin Mo kaming tapat sa Iyo hanggang kamatayan, sunod sa halimbawa ni Hesus na Iyong Anak, na nabubuhay at naghahari magpakailanman.

Amen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top